Årsredovisningar

Foto: Ingegerd Thornadtsson

Årsredovisningar

 

Årsredovisning 2016

 

Förvaltningberättelse - utdrag

 

Styrelsen har under året arbetat med att bygga upp kontakter med forskarvärlden och att lägga grunden för de kommande årens inriktning. Baserat på råd från ledande cancerforskare har styrelsen arbetat med riktlinjer för att skapa ett nätverk mellan olika cancerforskningsinstitutioner inriktat mot precisionsdiagnostik inom initialt lungancerområdet samt stödja uppbyggnadenn av patientdataregister för vården och forskningen.

 

Under året har avtal slutits med Kungliga Vetenskapsakademien om att utse pristagare och dela ut det internationella Sjöbergpriset, vilket finansieras av Sjöbergstiftelsen.

 

Årets förvaltningsresultat uppgår till 53 818 011 kr. Stiftelsens förmögenhet vid årets slut uppgick till 2 183 684 087 kr.

 

Styrelsen har under året bestått av Bengt Sjöberg, ordf., Ingemar Sjöberg, v. ordf., Joachim Sjöberg, Michelle Sjöberg, Annika Espander, Göran K. Hansson och Ola Johannesson, sekr.

 

Donatorn Bengt Sjöberg avled den 17 januari 2017 och efterträddes som ordförande av Ingemar Sjöberg. Som nya ledamöter invaldes i februari Bengt Westermark och Sofia Holmström.

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden förutom informella kontakter. Stiftelsen har inte haft någon anställd personal.

 

Årsredovisning 2016

 

 

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved