Årsredovisningar


Foto: Ingegerd Thornadtsson

Årsredovisningar


Årsredovisning 2018

 

Förvaltningsberättelse - utdrag

 

Vid årets början kompletterades stiftelsen med ett placeringsråd och ett vetenskapligt råd.

 

Placeringsrådet har till uppgift att periodiskt granska stiftelsens placeringar och föreslå förändringar samt löpande fungera som bollplank för stiftelsens operativt ansvarige finansförvaltare, Ola Johannesson. Under det gångna året har risknivån minskat genom avyttring av delar av innehaven i H&M och Volvo, som erhölls vid stiftelsens bildande.

 

Det vetenskapliga rådet bestod under året av 8 cancerforskare representerande olika specialområden, med uppgift att:

 

  • Ge råd och förslag till styrelsen beträffande områden för forskningsstöd inom stiftelsens verksamhetsområde,
  • utvärdera bidragsansökningar och vid behov utse externa sakkunniga och
  • lägga förslag till styrelsen om forskningsprojekt att utvärdera och utdelning av medel till enskilda projekt.

 

Under året inkom ett 60-tal projektförslag från de medicinska fakulteterna. Av dessa utvaldes 20 för fullständiga bidragsansökningar, varav 11 efter utvärdering tilldelades bidrag på sammanlagt 50,2 miljoner kronor. Detaljer framgår av fliken ”Anslag”.

 

Det 2017 påbörjade nätverksprojektet, Partnership for Precision Medicine in Cancer, har under året i huvudsak utvecklats enligt planerna.

 

Kungliga Vetenskapsakademien utsåg liksom föregående år pristagare som tilldelades Sjöbergpriset. Detaljer framgår av fliken ”Sjöbergpriset”.

 

Årets förvaltningsresultat uppgår till 72 088 958 kr. Stiftelsens förmögenhet vid årets slut uppgick till 2 249 200 933 kr.

 

Styrelsen har under året varit oförändrad och bestått av Ingemar Sjöberg, ordf., Joachim Sjöberg, Michelle Sjöberg, Göran K. Hansson, Sofia Holmström, Ola Johannesson, sekr. och Bengt Westermark.

 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden förutom informella kontakter. Stiftelsen har inte haft någon anställd personal.

 

Årsredovisning 2018Årsredovisning 2017


Förvaltningsberättelse -  utdrag


Styrelsen har under året utarbetat formerna för hantering av bidragsansökningar samt initierat det nätverksprojekt som beslutades 2016 för samarbete mellan cancerforskningsinstitutioner inriktade mot precisionsdiagnostik. Som en del i detta arbete ingår utveckling av rutin för patientöversikter för initialt lungcancerpatienter. Patientöversikterna skall utgöra stöd i patientvården men också vara grund för avidentifierad forskningsinformation.


Utöver bidrag till nätverksprojektet har bidragsansökningar handlagts och bidrag delats ut till fem forskningsprojekt inom lungcancer för åren 2018 – 2020. Ansökningarna har utvärderats av ett nordiskt vetenskapligt råd. Detaljer framgår av fliken ”Anslag”.


Kungliga Vetenskapsakademien utsåg pristagare och delade ut det internationella Sjöbergpriset, vilket finansieras av Sjöbergstiftelsen. Detaljer framgår av fliken ”Sjöbergpriset”.

 

Årets förvaltningsresultat uppgår till 71 405 439 kr. Stiftelsens förmögenhet vid årets slut uppgick till 2 518 867 442 kr.

 

Donatorn Bengt Sjöberg avled den 17 januari 2017 och efterträddes som ordförande av Ingemar Sjöberg. Som nya ledamöter invaldes i februari Bengt Westermark och Sofia Holmström. Annika Espander avgick ur styrelsen i maj 2017.


Styrelsen har under året bestått av Ingemar Sjöberg, ordf., Joachim Sjöberg, Michelle Sjöberg, Göran K. Hansson, Sofia Holmström, Ola Johannesson, sekr. och Bengt Westermark.


Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden förutom informella kontakter. Stiftelsen har inte haft någon anställd personal.


Årsredovisning 2017


Årsredovisning 2016


Förvaltningberättelse - utdrag


Styrelsen har under året arbetat med att bygga upp kontakter med forskarvärlden och att lägga grunden för de kommande årens inriktning. Baserat på råd från ledande cancerforskare har styrelsen arbetat med riktlinjer för att skapa ett nätverk mellan olika cancerforskningsinstitutioner inriktat mot precisionsdiagnostik inom initialt lungancerområdet samt stödja uppbyggnadenn av patientdataregister för vården och forskningen.


Under året har avtal slutits med Kungliga Vetenskapsakademien om att utse pristagare och dela ut det internationella Sjöbergpriset, vilket finansieras av Sjöbergstiftelsen.


Årets förvaltningsresultat uppgår till 53 818 011 kr. Stiftelsens förmögenhet vid årets slut uppgick till 2 183 684 087 kr.


Styrelsen har under året bestått av Bengt Sjöberg, ordf., Ingemar Sjöberg, v. ordf., Joachim Sjöberg, Michelle Sjöberg, Annika Espander, Göran K.  Hansson och Ola Johannesson, sekr.


Donatorn Bengt Sjöberg avled den 17 januari 2017 och efterträddes som ordförande av Ingemar Sjöberg. Som nya ledamöter invaldes i februari Bengt Westermark och Sofia Holmström.


Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden förutom informella kontakter. Stiftelsen har inte haft någon anställd personal.


Årsredovisning 2016


 


Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved