Inriktning

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016


Inriktning


Donatorns, Bengt Sjöbergs, vilja att ”göra skillnad” för svensk cancerforskning ligger till grund för den utveckling av Sjöbergstiftelsens verksamhet som drivits av styrelsen.


Under stiftelsens första år, 2016, inhämtades synpunkter från cancerforskare om önskemål på satsning från Sjöbergstiftelsen. Behovet av ett nätverk för gemensamma satsningar inom cancerforskningen framhölls som det mest angelägna. Mot den bakgrunden skapades 2017 projektet Partnership for Precision Cancer Medicin, PPCM, för att skapa standardiserad insamling av prover och data för cancerpatienter för behandling och forskning, samt stan-dardiserade presentationsformer, s.k. patientöversikter, för uppföljning och presentation av sjukdomsförlopp och behandlingar.


Nätverket omfattar sju noder, en för varje större universitet, där varje nod består av repre-sentanter för forskare, universitetsklinik och Regionalt Cancercentrum. Syftet är att standardisera och höja kvaliteten i såväl behandling av patienten som forskningen. Detta är initialt stiftelsens viktigaste projekt.


Stiftelsen har sedan 2017 haft en årlig rutin för att dela ut forskningsbidrag till cancerforsk-ning.


Ramarna för vilka som ska vara mottagare av stiftelsens bidrag framgår av stadgarna:


Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller

utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet.


Styrelsen fattar beslut om vilka universitet/högskolor som skall inbjudas att lämna in projektförslag aktuellt år. Urvalet sker utifrån en bedömning av vilken forskning som bör stödjas och vilka universitet/högskolor som bedriver motsvarande forskning av tillräcklig omfattning och kvalitet.


Donatorn, Bengt Sjöbergs, uttalade vilja var att ”göra skillnad” för cancerpatienterna. Detta skulle göras i form av satsningar på eftersatta områden där patienterna var särskilt utsatta beroende på att verksamma mediciner saknades eller kostnaderna var för höga. En möjlig lösning som framhölls var att forska på preparat inom alternativmedicinområdet men även att kunna använda redan för andra sjukdomar godkända mediciner, i de fall de även är verksam-ma mot cancer (repurposing).


Såväl förebyggande insatser som lindrande vård var områden som Bengt Sjöberg också ville stödja.