Ansökan


Ansökan om forskningsbidrag


2020 kommer Sjöbergstiftelsen att ge bidrag till forskning inom forskningsområdena:


 • Vård samt komplementär och integrativ medicin avseende cancerpatienter och
 • Svårbehandlad cancer med dålig prognos.


I enlighet med donatorns önskemål välkomnar vi ansökningar som avser okonventionella mediciner/behandlingsmetoder.


Sjöbergstiftelsen ger bidrag till uppbyggnad av ett nationellt nätverk för cancerforskningen (PPMC) samt enhetliga patientöversikter för hela landet (se flik: Bidrag 2017). Dessa projekt kommer att resultera i enhetliga data och prover tillgängliga för forskning. För att stimulera uppbygganden av denna infrastruktur kommer forskningsprojekt som utnyttjar dessa resurser att ges viss prioritet vid tilldelning av bidrag i takt med att forskningsunderlaget byggs upp.


De högskolor/universitet som inbjuds att lämna ansökningar är:


 • Ersta diakoni
 • Karlstad Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings Universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska Universitet
 • Lunds Universitet
 • Malmö Universitet


 

Processen är som tidigare år uppdelad i två omgångar. I första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag. Dessa kan lämnas in under tiden 2020-02-01--2020-03-31.


Projektförslagen utvärderas av Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande omkring 2020-06-10 vilka projekt som går vidare för fullständiga ansökningar respektive avslås.


Andra omgången omfattar dessa utvalda projekt, för vilka anslagsansökningarna skall vara inlämnade senast 2020-09-10. Därefter görs en utvärdering av Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande omkring 2020-12-20 vilka projekt som utsetts för bidrag och bidragens storlek.


Projektförslagen, som lämnas elektroniskt, skall omfatta:


 • Sökandens uppgifter
 • Forskningsområde (enligt ovan)
 • Projektbenämning (< 225 tecken)
 • Beskrivning (frågeställning, bakgrund och forskningsprogram, < 2500 tecken)
 • Sökt belopp
 • Total budget samt eventuella andra finansiärer (< 2000 tecken)
 • Tidplan (< 2000 tecken)
 • Förväntat resultat (förväntat resultat och förväntad tidpunkt då resultatet kan tillämpas samt betydelsen för patienter och vården, < 2000 tecken)

 

Såväl svensk som engelsk text godkänns.


För projekt som är en fortsättning på tidigare av stiftelsen finansierade projekt redovisas under ”bakgrund” de förväntade uppnådda resultaten när nuvarande finansiering upphör.


Innan ovanstående uppgifter kan registreras måste ett konto skapas med inloggningsuppgifter.

 

Anslagsansökan


Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska (bilagor med font Times New Roman, storlek 12). Uppgifterna registreras på sju sidor med nedanstående indelning.


 1. Sökande. Administrativa uppgifter.
   
 2. Anslagsförvaltare. Administrativa uppgifter.

 3. Projektinformation.
  Godkänd av etisk nämnd.  Eventuella etiska godkännande bifogas som bilagor på sidan 7.
  Tidigare erhållna medel.  Här anges för det aktuella projektet per finansiär vilka belopp som erhållits och vilka perioder beloppen avsett.
   
 4. Projektsammanfattning
  Bakgrund.
  Syfte. Texten ges underrubrikerna: Syfte, Signifikans, Preliminära resultat, Trolig införandetidpunkt och Bedömda effekter inom hälsovården.
  Frågeställning.
  Metodik.
  Plan för genomförande.

 5. Övriga bidragsgivare.  För varje finansiär anges efter namnet om beloppet är ”Beviljat” eller ”Sökt”.

 6. Utgifter.  Ta fram rader att fylla i genom att klicka på ”Lägg till budgetpost”. Ange årtal på första raden, därefter kostnadsslag och belopp för aktuellt år på så många rader som behövs. Därefter årtal och uppgifter för nästkommande år på samma sätt.
   
  Täckning av overhead får endast utgöra 15,25% av totala bidraget.  Bidraget får ej användas till att täcka sökandens egen lön.
   
  Sökt belopp.  Ange totalbelopp.. Om beloppet ej ska delas lika för tre år, så ange under ”Övriga kommentarer”, sida 7, den önskade uppdelningen på olika år.
      
 7. Övriga kommentarer.  Valfri text. Här kommenteras om sökt bidrag ej skall fördelas lika över tre år.
   
  Övriga bilagor.  Följande bilagor är obligatoriska:
   
  1. Curriculum Vitae. Beskriver kvalifikationer och erhållna forskningsanslag (max 5 sidor). Skall inges för sökanden och medsökanden.

          2. Publikationer. En separat förteckning över de 10 viktigaste publikationerna publicerade under de senaste 10 åren samt en förteckning

              över samtliga publikationer uppdelade i originalarbeten och övriga publikationer. Bifogas för sökanden och medsökanden

         3. Resustillgång. Intyg från värdinstitutionens prefekt och/eller verksamhetschef om tillgång till ändamålsenligt laboratorieutrymme och   

             utrustning.

         4. Etiska tillstånd. I tillämpliga fall.

 

För att registrera projektförslag, klicka på länken:


https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjobergstiftelsen/minsida • Mittuniversitetet
 • Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet
 • Skövde Universitet
 • Sopiahemmets Högskola
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Örebro Universitet


Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved