Ansökan

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016


Ansökan om forskningsbidrag


Sjöbergstiftelsen ger bidrag till cancerforskning inom områdena:


 • Förebyggande åtgärder och omvårdnad inklusive komplementär och integrativ medicin och åtgärder mot långsiktiga komplikationer
 • Tidig diagnostik samt svårbehandlad cancer med dålig prognos och även "drug repurposing".


I enlighet med donatorns önskemål välkomnar vi ansökningar som avser okonventionella mediciner/behandlingsmetoder.


De högskolor/universitet som inbjuds att lämna ansökningar är:


 • Chalmers tekniska högskola
 • Jönköpings Universitet
 • Karlstad Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings Universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska Universitet
 • Lunds Universitet
 • Malmö Universitet
 • Marie Cederschiölds högskola
 • Mittuniversitetet
 • Sahlgrenska Akademin
 • Sophiahemmets högskola
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Örebro Universitet


Processen är som tidigare år uppdelad i två omgångar. I första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag som kan lämnas in under tiden 1/2 – 31/3.


Projektförslagen utvärderas av Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande omkring 10/6 vilka projekt som går vidare för fullständiga ansökningar respektive avslås.


Andra omgången omfattar dessa utvalda projekt, för vilka anslagsansökningarna skall vara inlämnade senast 10/9. Därefter görs en utvärdering av Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande omkring 20/12 vilka projekt som utsetts för bidrag och bidragens storlek.Obs. För de stora anslagsansökningar för forskningsområden som lämnas in 2024 gäller inlämningsperioden 1/2 - 31/3.

.

Projektförslagen, som lämnas elektroniskt, skall omfatta:


 • Sökandens uppgifter
 • Forskningsområde (enligt ovan)
 • Projektbenämning (< 225 tecken)
 • Beskrivning (frågeställning, bakgrund och forskningsprogram, (< 5000 tecken)
 • Sökt belopp (< 6 000 000 kronor fördelat på tre år)
 • Total budget samt eventuella andra finansiärer (< 2000 tecken)
 • Tidplan (< 2000 tecken)
 • Förväntat resultat (förväntat resultat och förväntad tidpunkt då resultatet kan tillämpas samt betydelsen för patienter och vården, < 2000 tecken)

 

Såväl svensk som engelsk text godkänns.


För projekt som är en fortsättning på tidigare av stiftelsen finansierade projekt redovisas under ”bakgrund” de förväntade uppnådda resultaten när nuvarande finansiering upphör.


Innan ovanstående uppgifter kan registreras måste ett konto skapas med inloggningsuppgifter.


Anslagsansökan


Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska (bilagor med font Times New Roman, 12 punkter). Uppgifterna registreras på sju flikar med nedanstående indelning. 

  Flik    Innehåll 

 1. Sökande. Administrativa uppgifter. 
 2. Anslagsförvaltare. Administrativa uppgifter. 
 3. Projektinformation
  Obs, projektperioden genererar tabell för utgifter. 
 4. Projektsammanfattning. (5000 tkn) 
  Bakgrund. (5000 tkn) 
  Syfte. Texten ges underrubrikerna: Syfte, Signifikans och Bedömda effekter inom hälsovården. (5000 tkn) 
  Frågeställning. (1500 tkn) 
  Metodik. (1500 tkn) 
  Plan för genomförande. Plan, Preliminära resultat och Trolig införandetidpunkt. (5000 tkn) 
 5. Utgifter.  
  Täckning av overhead får utgöra högst  15,25% av totala bidraget. Bidraget får ej användas till att täcka sökandens egen lön.  
 6. Sökandens övriga projekt 
  Avser huvudsökanden 
 7. Övriga kommentarer. Valfri text. (1500 tkn) 
   
  Övriga bilagor. Följande bilagor är obligatoriska: 
   1. Curriculum Vitae, som beskriver kvalifikationer och erhållna forskningsanslag (max  5 sidor). Skall inges för sökanden och medsökanden.
   2. Publikationer. En separat förteckning över de 10 viktigaste publikationerna publicerade under de senaste 10 åren samt en förteckning över samtliga publikationer uppdelade i originalarbeten och övriga publikationer. Bifogas för sökanden och medsökanden.
   3. Resurstillgång. Intyg från värdinstitutionernas chefer om tillgång till ändamålsenligt laboratorieutrymme och utrustning.
   4. Etiska tillstånd. I tillämpliga fall erhållna godkännanden eller sökta tillstånd. 
   5. Kommersiella aspekter. Här anges om patent sökts eller erhållits, samt om någon del av forskningen avses att utnyttjas i befintligt företag och hur.
   6. Tidigare erhållna bidrag från Sjöbergstiftelsen. Här upptas alla projekt som tidigare erhållit medel från Sjöbergstiftelsen. För varje projekt redovisas kortfattat forskningens resultat samt vilka publicerade artiklar eller artiklar i manus som producerats. Om ansökan avser fortsatt finansiering av projekt som tidigare beviljats bidrag skall här redovisas projektets utveckling och vetenskapliga resultat samt uppskattning av resultatet när av stiftelsen tidigare beviljade medel förbrukats.

    

   För att registrera Projektförslag respektive Anslagsansökan, klicka på länken:

   https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjobergstiftelsen/minsida