Anslag

Anslag

 

Av stadgarna framgår att:

 

"Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet."

 

Anslag 2017

 

Utöver Sjöbergpriset, där 9/10 av prissumman är reserverad för forskningsändamål, har Sjöbergstiftelsen under 2017 fattat beslut om utbetalning av sammanlagt ca 45 miljoner kronor.

 

Partnership for Precision Medicine in Cancer

Under året har ett nätverksprojekt, Partnership for Precision Medicine in Cancer, etablerats på Sjöbergstiftelsens initiativ med syfte att åstadkomma samarbete mellan universitetens cancerforskare och universitetssjukhusens kliniker i hela landet i samverkan med regionala cancercentra. Nätverket ska arbeta för att prov och data från patienter med cancer samlas in på ett strukturerat sätt för att möjliggöra translationell forskning och kliniska studier med ett nationellt patientunderlag. Rutiner och system skall utformas för att följa upp patienterna livslångt från diagnos, s.k. patientöversikter, för enhetlig patientuppföljning.

Projektet, som leds av Tobias Sjöblom, Uppsala Universitet, har under året tilldelats sammanlagt 8 870 000 kronor fördelat på deltagande parter. Resultatet, som kan skördas först om några år, är bättre patientuppföljning och väldefinierade forskningsdata för framtida forskning.

 

De anslag på sammanlagt 36 000 000 kronor som tilldelats olika patientnära forskningsprojekt har fördelats enligt följande:

 

Uppsala Universitet

 

Patrick Micke och Klas Kärre (KI): The immunological landscape in lung cancer: Studies of effector mechanism and biomarkers in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) undergoing treatment with checkpoint inhibitors, 12 000 000 kronor fördelade på tre år.

Med immunläkemedel baserade på s k check-point-blockad har det introducerats en helt ny form av behandling vid lungcancer, som kan innebära en revolution. Än så länge gynnas endast ett fåtal patienter långsiktigt av behandlingen, som är dyr och kan ge biverkningar. I det här projektet vill vi prospektivt studera patienter som behandlas med immunterapi i Uppsala-Stockholmregionen, med omfattande mätningar och funktionella analyser av vävnads- och blodprov. Jämförelser mellan dessa analyser och behandlingsresultaten skall förhoppningsvis leda till mer effektiv immunterapi, genom att förbättra urvalet av patienter och genom bättre förståelse av de immunsvar som skyddar mot växt och spridning av cancerceller. Detta kan ge en grund för utveckling av komplementära eller helt nya typer av immunterapi.

 

Karolinska Institutet

 

Klas Kärre och Patrick Micke (UU): se ovan.

 

Martin Bergö: Redox regulation of lung cancer metastatis, 6 000 000 kronor fördelade på tre år.

Vår forskning handlar om att definiera betydelsen av fria radikaler och antioxidanter för utveckling av lungcancer. Vi har funnit att kosttillskott med antioxidanter som E-vitamin och betakaroten markant kan påskynda tillväxt och metastasering av lungcancer hos möss; samma antioxidanter kan öka metastaseringsförmågan hos lungcancerceller från människor. I dessa studier har vi identifierat ett nytt protein som styr lungcancercellers förnåga att metastasera genom att ändra dess metabolism. Under de kommande tre åren skall vi definiera mekanismerna bakom detta fynd och utvärdera om det går att använda informationen till att utveckla nya läkemedel.

 

Göteborgs Universitet

 

Bengt Hallberg: Treatment of ALK-positive Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) - precision medicine from the pre-clinical to clinical setting, 6 000 000 kronor fördelade på tre år.

Projekt har ett stort fokus på fusionsproteinet EML4-ALK, som är en nyckel-onkogen i 6-9 % av all lungcancer och vårt mål är att undersöka, förstå och förbättra för framtida behandlingar. Vi vill förstå hur EML4-ALK proteiner enzymatiska aktivitet och vilka signalkaskadvägar och målproteiner den signalerar till. Dagens behandling en framgång men resistentmutationer uppstår och dessa vill vi undersöka i vår miljö för att förstå och finna nya behandlingar. Slutligen ska vi initiera framtidens undersökningsmetoder för ALK positiva lungcancerpatienter.

 

Jonas Nilsson: Sahlgrenska Cancer Center Prospective PDX biobank, 6 000 000 kronor fördelade på tre år.

Projektet syftar till att utveckla en ny individanpassad metod, sk Avatarmöss, med vilken man kan testa nya behandlingar. Forskarna har redan lyckats utveckla och använda metoden för malignt melanom men nu ska man även testa om den är tillämpbar i andra svåra cancerdiagnoser såsom bl a lungcancer, pancreascancer och tjocktarmscancer. Speciell fokus är att med hjälp av metoden utröna hur man skall kunna väcka immunreaktion mot svårbehandlade tumörer; något som i melanom har visats kunna ge botande behandling.

 

Lunds Universitet

 

Mattias Magnusson: Towards tailored treatment for lung cancer, 6 000 000 kronor fördelade på tre år.

Lungcancer är den cancerform som flest dör av i Sverige och därför är vårt mål att karakterisera de s.k. cancerstamcellerna som driver lungcancer och är resistenta mot konventionell terapi. Vidare planerar vi att utveckla en plattform för läkemedelscree-ning för att skräddarsy vilken kombination av läkemedel som behövs för att slå ut alla cancerceller (inklusive cancerstamcellerna) i varje enskild patient. Vår förhoppning är att våra resultat kommer leda till färre återfall och högre överlevnad, vilket även kommer ha en positiv inverkan på socioekonomisk nivå.

 

 

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved